درباره ما

آیکان (باهمستان ایرانیانِ مقیم شمال شرق آمریکا) تشکلی آزاد از ایرانیان مهاجر است که به اقتضای دغدغه‌های اجتماعی و نیازهای مشترک گرد هم آمده‌اند

زندگی ما مهاجران ایرانی بعنوان یک اقلیت ساکن آمریکا همواره تحت تاثیر عوامل‌ پیچیده سیاسی و اجتماعی بوده است. هدف ما از تشکیل آیکان بوجود آوردن فضایی است که در آن بتوانیم مشکلات و نیازهای مشترک‌مان را مطرح کنیم و در تعامل با جامعه آمریکا در رفع آنها بکوشیم. آیکان با انعکاس صداهای حاشیه جامعه در جهت همزیستی مسالمت‌آمیز و عدالت اجتماعی گام برمی‌دارد. آیکان جمعی مردمی فرای گرایش‌های سیاسی-حزبی و تفاوت‌های قومیتی و ملیتی است

ما اعضای آیکان امیدواریم با فعالیت‌های داوطلبانه و جمعی، حضور و مشارکت مدنی ایرانیان مهاجر ساکن امریکا را تقویت کنیم

ICON new.png