Icon logo - revised.png

داستان ما

گروهی از اعضای جامعه آماری ایرانی-آمریکایی در روز یکشنبه 29 ژانویه در مورد "ممنوعیت اجرای مهاجرت" دولت ترامپ و تأثیر آن بر زندگی آنها صحبت کردند. هدف این بود که جامعه را با هم هماهنگ کنیم و در مورد مبارزات قانونی، اقتصادی و اجتماعی فعلی و آینده که ارزش های اصلی این کشور و جامعه ما را تحت تأثیر قرار می دهد، برای کشف راه های غلبه بر آنها، بحث کنیم.
متأسفانه، جامعه ایرانی دارای زیرساختی حمایتی است که به شدت مورد نیاز است. بنابراین، ضروری است که ما برای جمع آوری؛ باهمستانی ایجاد کنیم که به ما کمک کند تا با چالشهای آینده کنار بیاییم.
در پایان نشست، ما تصمیم گرفتیم گروه های کاری را با توجه به مسائل خاص تنظیم کنیم. ما می خواهیم شما را به داوطلب شدن در یکی از گروه ها بر اساس علاقه و مهارت های خود دعوت کنید یا گروه های کاری و موضوعات جدید را پیشنهاد دهید

 کمک فنی و امنیت سایبر-

 نامه و تقاضای نویسی-

( ساختمان جامعه و توسعه داخلی (ایرانی-

 اعتراض به سازماندهی و گسترش بیرونی-

رسانه، ارتباطات، هنر-

 مشاوره حقوقی-

 سلامت روانی و جسمی-

 .آیکان  به هیچ یک از گروه ها / سازمان های مذهبی یا سیاسی وابسته نیست