(آیکان (باهمستان ایرانیانِ مقیم شمال شرق آمریکا

 

آیکان جمعی مردمی فرای گرایش‌های سیاسی-حزبی و تفاوت‌های قومیتی و ملیتی است.ما اعضای آیکان امیدواریم با فعالیت‌های داوطلبانه و جمعی، حضور و مشارکت مدنی ایرانیان مهاجر ساکن امریکا را تقویت کنیم

 
 

 دوست داریم که با ما داوطلب شوید یا اينكه پروژه ای را پیشنهاد دهيد که بتوانیم با هم همکاری کنیم. ما معتقدیم که اگر بتوانیم با هم کار گروهی انجام دهیم صدايمان بلندتر  شنيده می شود 

 
 

 

درباره ما

 

همراه شو عزیز